top of page
Programs for Basic Needs

PROGRAMS FOR

Giáo dục  & Hội nhập kinh tế

MẪU GIÁO TRƯỚC
 

Chương trình này được thiết kế cho trẻ em nhập cư và tị nạn trong độ tuổi từ 3 đến 5, không theo học bất kỳ chương trình giáo dục mầm non nào, để chuẩn bị cho chúng đi học mẫu giáo.  
 

Chi phí: Miễn phí

Độc giả ROCKY MOUNTAIN (RMr)
 

RMS là một chương trình đọc dành cho trẻ em nhập cư và tị nạn ở trường tiểu học chậm hơn một hoặc nhiều năm so với cấp lớp trong khả năng đọc.

Trị giá:  Miễn phí

QUY TẮC CÔ GÁI
THẾ GIỚI

 

GRW là một chương trình dành cho phụ nữ trẻ nhập cư, tị nạn và thế hệ thứ nhất, trong độ tuổi từ 15 đến 20, khám phá danh tính,  cách quản lý đa văn hóa, kỳ vọng của xã hội ở quốc gia xuất xứ so với Hoa Kỳ, sức khỏe toàn diện và quan hệ đồng đẳng lành mạnh.

Trị giá:  Miễn phí

bottom of page