top of page

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO

Sự tham gia của cộng đồng

For Linguistic Integration

Các lớp học quốc tịch
 

Lớp Quốc tịch của chúng tôi được thiết kế để giúp những cá nhân đang có kế hoạch nộp đơn xin Quốc tịch Hoa Kỳ, chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch.  Lớp học này cũng cung cấp thông tin về cách tham gia dân sự vào hệ thống của Hoa Kỳ

Sắp có

Thông tin cộng đồng 

Đây là các hội thảo và cuộc họp mặt để cung cấp thông tin cho phép  người nhập cư và người tị nạn để giữ sự tham gia của công dân.  Bằng cách hiểu các hệ thống, cư dân mới có thể tham gia vào các vấn đề mà họ quan tâm.

bottom of page